Milieurecht

Voor inrichtingen, infrastructuur, transport en gebiedsontwikkeling spelen de IPPC-richtlijn (best beschikbare technieken, BBT), de Wet milieubeheer (milieuvergunning), de milieueffectrapportage (MER), het Activiteitenbesluit en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een rol.

Daarnaast speelt Natuurbeschermingswetgeving een sterk gegroeide rol bij besluitvorming over plannen en projecten. Zo zijn de Flora- en faunawet, de bescherming van Natura 2000-gebieden en soorten alsmede beschermde natuurmonumenten (via de Natuurbeschermingswet 1998) belangrijke factoren bij ruimtelijke ontwikkelingen.

Wij hebben ruime ervaring met het samenwerken met ecologische en technische specialisten als adviseur en advocaat als expert op het brede gebied van het milieurecht. Hierdoor kunnen wij in een vroeg stadium van uw project meedenken over het benoemen en onderzoeken van ecologische en milieutechnische belemmeringen en de opzet van onderzoeken teneinde de benodigde vergunningen te verkrijgen en te behouden.

Onze ervaring omvat ondermeer het bijstaan van een energiebedrijf bij de bouw van een energiecentrale. Hierbij hebben wij in een vroeg stadium geadviseerd omtrent de benodigde vergunningen en het uitvoeren van de benodigde onderzoeken voor de diverse aanvragen. Uiteraard behoort het beheersen en voeren van juridische (beroeps)procedures tot onze competenties. Wij hebben tevens ervaring met het adviseren van een energiebedrijf betreffende aanbestedingsrechtelijke vragen en het realiseren van nucleaire capaciteit. Daarnaast zijn wij betrokken bij de aanvraag van vergunningen voor de realisatie van windparken op zee en het afstemmen van de vergunningvoorschriften op de eisen en wensen van het energiebedrijf met het doel de juiste randvoorwaarden te scheppen voor een uitvoerbaar project.