Omgevingsrecht

Bij het omgevingsrecht gaat het om dat deel van het recht dat instrumenten biedt voor het beleid inzake ruimtelijke ordening en de regels voor het gebruik van die instrumenten alsmede de milieutechnische en natuuraspecten. De Wet ruimtelijke ordening (Wro), het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), delen van de Woningwet, de onteigeningswet, de Tracéwet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Wet milieubeheer staan hierbij centraal. In dit kader staan wij u bij als het gaat om zaken als structuurvisies, bestemmingsplannen, bouwvergunningen, exploitatieplannen, projectbesluiten, provinciale inpassingsplannen, streekplannen, tracébesluiten, natuurbeschermingsvergunningen, ontheffingen in het kader van de Flora- en Faunawet en milieuvergunningen.

Nu de Crisis- en herstelwet (Chw) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking zijn getreden, zijn nieuwe mogelijkheden geboden om de risico’s in projecten beter beheersbaar te maken door toepassing van nieuwe wettelijke mogelijkheden. Indien u voor de keuze staat de Chw dan wel de Wabo toe te passen, kunnen wij u van passend advies voorzien.

Ook de overige vergunningen die benodigd zijn voor de realisatie van uw project scharen wij onder dit onderdeel. Wij hebben ervaring met het inventariseren van de benodigde vergunningen en kunnen u met een planningstool ondersteunen bij het aanvragen en beheersen van dit traject. Het kan dan gaan op vergunningen op grond van de Waterwet, de Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr, alle droge deel) en de Ontgrondingenwet.

Onze ervaring omvat het bijstaan als advocaat en adviseur van een energiebedrijf bij de bouw van een energiecentrale en een windpark op zee. Daarnaast zijn wij betrokken bij het wijzigen van bestemmingsplannen en het aanvragen van ontheffingen nadat was gebleken dat het gebruik van een pand spanning opleverde met de bepalingen van het bestemmingsplan.